Klachtenprocedure

Leerkrachten op onze school voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor de kinderen
uit hun eigen groep, maar voor alle kinderen op de locatie Montessori.
In principe kunnen kinderen en ouders met vragen en klachten bij alle leerkrachten terecht. Op hun beurt zullen leerkrachten ook (ouders van) kinderen uit andere dan hun eigen groep aanspreken als daar aanleiding voor is. Doorgaans gaan kinderen en ouders met vragen, klachten of problemen naar de persoon die het best op de hoogte
is van het specifieke onderwerp. Meestal is dat de groepsleerkracht van het kind.
Deze kan, als dat nodig is verwijzen naar anderen. Voorkomen is beter dan genezen.
Daarom willen we klachten het liefst voor zijn. Als het nodig is, neemt de leerkracht zelf het initiatief om te praten met een kind of hij neemt contact op met de ouders als hij merkt dat er een probleem aan het ontstaan is. We hopen en verwachten dat ouders hetzelfde zullen doen in de richting van hun kind of de leerkracht.

 

Hoewel we op de eerste plaats proberen tolerant gedrag bij de kinderen te stimuleren, leren we de kinderen óók om voor zichzelf op te komen. In dit kader past het verzoek aan ouders om te bevorderen dat kinderen zelf met vragen en problemen naar hun leerkracht gaan. Als dit niet lukt kunnen ouders hun kind altijd nog te hulp komen.
Als de kinderen onderling problemen hebben, of als een kind met een klacht over een ander kind bij een leerkracht komt, probeert deze in eerste instantie de kinderen met elkaar tot een oplossing te laten komen (via de stappen die de kinderen hebben geleerd tijdens de lessen van De Vreedzame School). Ze kunnen ook de mediatoren inschakelen.
Als ouders een klacht over een leerkracht of over eenvoorval in een groep hebben, dan raden wij aan om in eerste instantie de klacht met de leerkracht te bespreken en tot een oplossing te komen. Mocht de klacht blijven bestaan dan raden wij aan om de bouwcoördinator te benaderen.Doorgaans leidt een gesprek met de ouder, de leerkracht en de bouwcoördinator tot een bevredigende oplossing. Mocht de ontevredenheid niet opgelost zijn, dan is er altijd de gelegenheid om de directeur te benaderen.
In alle gevallen geldt: blijf niet met vragen of klachten rondlopen, maar kom ermee naar school. Voor verreweg de meeste problemen kan (samen) een oplossing gevonden worden. Leerkrachten, bouwcoördinator en directeur staan ouders graag te woord, ook als het gespreksonderwerp over problemen gaat of kritisch is. Op onze school is een klachtcontactpersoon aanwezig die de klager kan adviseren op welke wijze er het best met de klacht kan worden omgegaan. Het kan zijn dat de contactpersoon verwijst
naar de vertrouwenspersoon of rechtstreeks naar de klachtencommissie. De gegevens over deze contactpersoon voor onze school staan ook weer op de Jaarplanner.

Klachtenprocedure schoolbestuur

De scholen voor primair openbaar onderwijs in Utrecht zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. De leden van de commissie hebben deskundigheid op de terreinen rechtswetenschappen, primair en voortgezet onderwijs, geestelijke gzondheidszorg, seksuele intimidatie, jeugdhulpverlening, pesten en discriminatie. Er is een reglement vastgesteld met daarin opgenomen de klachtenprocedure. Het reglement en de klachtenregeling liggen op school voor alle betrokkenen ter inzage