Ontwikkeling van leerlingen

Binnen de school willen we de ontwikkeling van de kinderen goed en zorgvuldig volgen. Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren, de resultaten die kinderen behalen kunnen heel divers zijn.
We vinden het belangrijk om uit te gaan van deze verschillen en hierop aan te sluiten bij het aanbieden van de leerstof. Voor het monitoren van de ontwikkeling en de voortgang van de kinderen werken wij met een een systeem van toetsen en 'bewijsmomenten', waarop kinderen aantonen bepaalde lesstof te beheersen. Observaties en toetsen geven samen een goed beeld van de individuele leerling op een bepaald moment.
Om een duidelijk beeld te krijgen over de leerontwikkelingen van de individuele leerling en hoe het kind
zich ontwikkelt in de groep, gebruiken we het leerlingvolgsysteem van het Cito. Van groep 3 t/m groep
8 zijn er jaarlijks vaste momenten waarop de leerlingen middels de Citomethode getoetst worden.
Daarnaast volgen wij voor deze groepen de sociaal emotionele ontwikkeling middels de vragenlijsten
van Zien!


Tijdens het schooljaar zijn er minimaal twee besprekingen met de intern begeleider en de overige
leerkrachten, waarbij de groep en de kinderen - als dat individueel nodig is - worden besproken.
We werken en handelen planmatig en handelingsgericht. De hulp wordt in de groep door de eigen
leerkracht gegeven. Bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van een handelingsplan is een goede
communicatie tussen alle betrokkenen (leerkracht, ouders, leerling, IB, directie en evt. externe
deskundigen) van groot belang. Uiterlijk op het volgende signaleringsmoment, maar vaak ook
tussentijds zal via observatie- en toetsafname het effect van de extra hulp worden vastgesteld.
Als er te weinig verbetering is in het leerresultaat, zal bijstelling van het handelingsplan nodig zijn.
Analyse op schoolniveau kan leiden tot beslissingen over de gebruikte methode(s), het lesrooster,
gezamenlijke of individuele nascholing, etc. Twee keer per jaar evalueren we de toetsopbrengsten d.m.v. een groepsbespreking en wordt bovenstaand proces doorlopen. De concrete afspraken / procedures / formulieren worden opgeslagen in ons administratiesysteem
Parnassys.

 

Tussenresultaten
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en
houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden
regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het
gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk
genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs
in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen)
op- of bijgesteld. 

 

Planmatig werken
De school werkt planmatig in een 4-jarencyclus aan de doelstellingen die staan geformuleerd in het
schoolplan. Jaarlijks wordt er een plan met speerpunten opgesteld, n.a.v. dit schoolplan en de
actualiteit, waar inhoudelijk aan gewerkt wordt. Dit plan wordt gedurende het jaar en aan het eind
geëvalueerd.


Trendanalyse
Twee keer per jaar maakt de school een trendanalyse van de resultaten die behaald zijn op de CITO M
en E toetsen. De conclusies n.a.v. deze trendanalyse geven input aan het jaarplan.
De afgelopen periode lag de focus op het spelling- en rekenonderwijs. Door meer instructie in groepjes
op maat te geven willen we een impuls geven aan het reken- en spellingonderwijs. In de volgende
trendanalyse willen we hiervan een positief effect terug zien.
We verwachten dat het thuiswerken door de Coronacrisis ook een effect heeft op de resultaten op de
toetsen bij diverse kinderen. Na analyse zullen we gericht kijken welke aanpak er op individueel niveau
en/of op groepsniveau effectief kan worden ingezet.
De ontwikkelfocus voor 2020-2021 ligt in ieder geval op het inzetten van digitale middelen naast de
Montessori-middelen in de klas, waarbij we eerst kijken naar de mogelijkheden bij het vak rekenen.