Klachtenregeling

Indien u niet tevreden bent over de zorg of ontwikkeling van uw kind, geeft u dit in eerste instantie aan bij de leerkracht van uw kind. Als u het idee heeft dat u onvoldoende gehoord wordt, kunt u contact opnemen met de bouwcoördinator. Indien de bouwcoördinator naar uw idee ook onvoldoende gehoor geeft, kunt u contact opnemen met de directie. In dit laatste geval gaat de directie altijd in gesprek met u en de leerkracht samen om de klacht te onderzoeken.
Indien u naar uw mening ook door de directie onvoldoende wordt gehoord, kunt u de klachtenprocedure van de overkoepelende stichting SPO Utrecht volgen. Hiervoor meldt u zich bij de contactpersoon voor klachten in onze school. SPO Utrecht hanteert een klachtenprocedure. Deze ligt op school voor alle betrokkenen ter inzage.

 

Op onze school zijn Lotte Halzelzet, Ilse Swank en Brechje Schölvinck de klachtcontactpersonen. Zij
kunnen u adviseren op welke wijze er het best met de klacht kan worden omgegaan. Het kan zijn dat de
contactpersoon verwijst naar de vertrouwenspersoon of rechtstreeks naar de klachtencommissie. Lotte
is via e-mail bereikbaar op: lotte.hazelzet@spoutrecht.nl, Ilse via ilse.swank@spoutrecht.nl en Brechje
via brechje.scholvinck@spoutrecht.nl. Op woensdag t/m vrijdag zijn zij na schooltijd telefonisch
bereikbaar op: 030-2930036.

 

Het schoolbestuur heeft een externe vertrouwenspersoon voor ouders en voor personeel benoemd.
Onze externe vertrouwenspersoon is Anky Theelen. Zij is bereikbaar per e-mail: theelen@humaninvest.nl of telefonisch op: 06-43498918. De vertrouwenspersoon functioneert als extern aanspreekpunt bij klachten en gaat onder andere na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.


Een klacht over iemand die betrokken is bij de school kan ook worden ingediend bij het bestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Op de website van ons bestuur staat de klachtenregeling die dat beschrijft.