Missie en visie

Binnen de koers en de kaders van ons bestuur, SPO Utrecht, en onze eigen schoolcontext zijn wij een school die kinderen wil voorbereiden op hun toekomst en hen wil helpen ontwikkelen tot maatschappelijk verantwoordelijke en zelfstandige individuen.

 

Wij zijn een Montessorischool. Dat willen we graag en in volle overtuiging blijven. Maria Montessori heeft ons geleerd hoe we de grondgedachte ‘Help mij het zelf te doen’ in ons onderwijs kunnen vormgeven. Hierbij zijn onze bekende 5 pijlers samengevoegd tot vier kernwaarden. Deze waarden vormen samen onze visie:

 

Veiligheid – Vrijheid – Vertrouwen - Voorbereid 

Veiligheid  
Maria Montessori zag de ontwikkeling van afhankelijkheid naar het steeds zelfstandiger worden voor ieder kind van groot belang. Op school is daar een vriendelijke en veilige sfeer voor nodig, want pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Veiligheid is dus een belangrijke voorwaarde voor het pedagogisch klimaat dat we nastreven. We hechten hierbij een groot belang aan de groepsindeling. Deze is opgezet vanuit heterogeniteit, waarbij ieder kind een keer jongste, middelste en oudste is, en onlosmakelijk verbonden met fasen van ontwikkeling waarop Maria Montessori haar methode heeft ontwikkeld. Concreet betekent dit dat wij geen concessies willen doen aan de indeling van kinderen op basis van ontwikkelingsfase en wij, ondanks de uitdagingen, blijven werken met drie leerjaren in één groep in onze onder-, midden- en bovenbouw. Het is aan ons hierbij een passend voorbereide (leer)omgeving te realiseren.  

 

Vrijheid  
Op onze Montessorischool hebben kinderen vrijheid tot handelen, vrijheid tot denken, vrijheid tot samenspel en vrijheid tot bewegen. Wij zien het als onze taak kinderen vanuit vertrouwen handreikingen aan te bieden, zoals bijvoorbeeld het nemen van initiatieven, het oefenen in plannen en het bepalen van leerdoelen. Soms is het nodig om kinderen te sturen door de voorbereide omgeving in te richten aan wat op dat moment helpend is, maar ook door regels met elkaar af te spreken. Want discipline is nodig om invulling aan vrijheid te geven. We noemen dit ‘vrijheid in gebondenheid’.   

 

Vertrouwen  
Maria Montessori acht het van groot belang dat kinderen oefenen in het nemen van beslissingen. Dit vraagt om ruimte en mogelijkheden, zodat kinderen leren om verantwoordelijke keuzes te maken. Wij leren de kinderen dat zij onderdeel zijn van hun omgeving. "We zijn een fijne groep, omdat jij daar aan bijdraagt" en "Een taak is pas afgerond als alles opgeruimd is, zodat een ander ermee kan werken". Wij willen onze kinderen vertrouwen geven van waaruit gegroeid en ontwikkeld kan worden.  

 

Voorbereid  

De kinderen op onze school zijn in de 21e eeuw geboren. Een tijd waarin ontwikkelingen snel gaan en die niet meer te vergelijken is met de tijd waarin Maria Montessori haar gedachtengoed ontwikkelde. Wij bereiden onze kinderen op onze moderne Montessorischool voor op hun toekomst door ons onderwijs niet alleen te richten op de kernvakken, maar ook op competenties die nodig zijn om deze kennis eigen te maken. Hierbij zorgen we voor een voorbereide, uitdagende leeromgeving, maken we o.a. gebruik van digitale middelen, organiseren we groepsvergaderingen, laten we ons (vanaf binnenkort) informeren en adviseren door een leerlingenraad, leren we vanuit Kosmisch samen verantwoordelijk te zijn voor de wereld en maken we gebruik van de rijke Montessorimaterialen.  

 

De Montessorimaterialen stimuleren de kinderen tot nieuwsgierig, onderzoekend en reflecteren op het eigen gedrag. De materialen hebben de eigenschap dat het de kinderen helpt eventuele fouten zelf te ontdekken en hierdoor wordt de autonomie en competentie onbewust gestimuleerd. De materialen zetten wij in om specifieke leerdoelen te behalen en de vervolgstap te maken naar de meer abstracte en geautomatiseerde fase van leren.