Missie en visie

Binnen de koers en de kaders van ons bestuur, SPO Utrecht, en onze eigen schoolcontext zijn wij een school die kinderen wil voorbereiden op het voortgezet onderwijs en hen wil helpen ontwikkelen tot maatschappelijk verantwoordelijke en zelfstandige individuen. We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een omgeving waar veel aandacht is voor vertrouwen, veiligheid en verantwoordelijkheid. Onze kinderen zijn over een tijdje de dragers van de maatschappij. Wij willen onze kinderen hier zo goed mogelijk een basis voor geven. Welke (basis)school wil dat niet? Wat maakt ons uniek? Dat leggen we graag uit aan de hand van een aantal pijlers binnen onze (montessori)visie:

 

 • 'Leer mij het zelf te doen'
  De leerkracht ondersteunt en begeleidt het kind bij zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid en geeft hierbij zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid. Wij helpen, leren en laten kinderen het zelf te doen. Kinderen zijn mede-eigenaar van hun leerproces. De pijler 'Leer mij het zelf te doen' is dé onderwijskundige kapstok van ons onderwijs. Hier hangen we alles wat we doen aan op. Dit betekent ook dat we het vakmanschap van onze leerkrachten hoog in het vaandel hebben. Deze sterke professionals kijken naar wat een groep en een individuele leerling nodig heeft.

 

 • Warmte en veiligheid
  Wanneer het pedagogisch klimaat veilig is, komt het kind tot leren. Er is aandacht voor elkaar én het individuele kind. Wij hechten aan een veilige leeromgeving en het welbevinden van onze leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door het werken in 12 combinatiegroepen. In de onderbouw zitten kinderen van leerjaar 1 en 2 samen. In de middenbouwgroepen zitten kinderen van leerjaren 3-4-5 samen. In de bovenbouw zitten kinderen van leerjaren 6-7-8 samen. Hierdoor zijn kinderen in elke bouw een keer de
  jongste, de middelste en de oudste. Dit stimuleert een goed pedagogisch klimaat en het zorgen voor elkaar. Verder volgen we het programma De Vreedzame School, waarvan de pijlers goed aansluiten bij de montessorivisie. Kernwaarden van de Vreedzame School zijn respect, verantwoordelijkheid en samenwerken. Door in te zetten op deze kernwaarden zorgen we voor een veilige en prettige omgeving en werken we vooral preventief aan het voorkomen van gedragsproblemen en pestgedrag.

 

 • De individuele ontwikkeling van het kind
  Het onderwijs op onze school is erop gericht dat kinderen zich naar eigen tempo en naar eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Hierbij zijn de talenten van kinderen zowel middel als doel. Ons onderwijs wordt zoveel mogelijk op maat aangeboden, passend binnen de werkwijze op onze school.

 

 • Vrijheid in gebondenheid
  Kinderen leren om zelfstandig keuzes te maken met betrekking tot hun werk. De keuzes zijn gericht op het beheersen van de kerndoelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke mogelijkheden, de ander en de omgeving. Kinderen leren zelf hun werk te plannen en mogen gedurende een werkdag, binnen kaders en grenzen, zelf bepalen aan welke leerdoelen ze werken. De vrijheid van keuze kan alleen geboden worden als de kaders voor de kinderen helder zijn. Bij vrijheid hoort onlosmakelijk verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Het 'leren leren' is geintegreerd binnen onze werkwijze.

 

 • Montessorimateriaal: van concreet naar abstract
  Het montessorimateriaal is erop gericht de nieuwsgierigheid en zelfstandigheid van kinderen te prikkelen. Het montessorimateriaal ondersteunt het behalen van een leerdoel. Het materiaal is concreet en biedt inzicht in het te leren doel. Daarna wordt meer abstract (op papier) geoefend, gericht op het toepassen van het geleerde en het automatiseren. De kinderen worden gestimuleerd tot nieuwsgierig, onderzoekend en kritisch handelen en leren reflecteren op het eigen gedrag. Het materiaal heeft de eigenschap dat het kind geholpen wordt eventuele fouten zelf te ontdekken.Hierdoor wordt de autonomie en competentie van de leerling gestimuleerd. Elk leerdoel (bijvoorbeeld optellen t/m 20) start met materiaal om vervolgens van papier naar de abstracte en geautomatiseerde fase te ontwikkelen. 

 

 • Voorbereiden op de toekomst
  De kinderen op onze school zijn in de 21e eeuw geboren. Een tijd waarin er grote stappen zijn/worden gemaakt in de mogelijkheden van de nieuwe media. Er is nog nooit zo veel gecommuniceerd en de toegankelijkheid tot kennis is ook nog nooit zo groot geweest. Naast taal en rekenen en de overige kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, plannen, zelfstandigheid en sociale en culturele vaardigheden belangrijk bij ons op school. Deze vaardigheden proberen wij zoveel mogelijk te integreren in ons dagelijks onderwijs. Wij geven dit vooral vorm binnen Kosmisch Onderwijs en Opvoeding (Meer informatie over KOO: https://www.kosmisch-onderwijs.nl)