Ouderbijdrage

Montessorischool Oog in Al

Vrijwillige Ouderbijdrage en Extra Activiteiten

Het basisonderwijs wordt volledig vergoed door de overheid. Extra activiteiten die niet tot het reguliere lesprogramma behoren, zoals schoolreisjes, schoolkampen en andere speciale activiteiten, worden niet door de overheid vergoed. Daarom vragen wij ieder jaar een ouderbijdrage om deze extra activiteiten mogelijk te maken. De ouderbijdrage is vrijwillig. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt nooit tot uitsluiting van uw kind van deelname aan deze activiteiten. De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld. Voor dit schooljaar is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage €50 per jaar per kind.

Uiteraard hopen wij dat u de vrijwillige bijdrage wilt betalen, zodat de school extra voorzieningen en activiteiten kan organiseren. Met uw bijdrage zijn wij in staat een aantal activiteiten te bekostigen, zoals:

  • Het onderhouden van het documentatiecentrum; we hebben een zeer goed onderhouden bibliotheek op school die intensief wordt gebruikt door alle leerlingen. Om ‘Het Doc’ actueel te kunnen houden, wordt een substantieel deel van de ouderbijdrage hiervoor aangewend.
  • Een bijdrage van €175 per klas, onder andere voor een leuke aankleding van het lokaal en attenties voor de kinderen tijdens diverse feesten.
  • De verschillende feesten die worden georganiseerd vanuit de activiteitencommissie, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest en het slotfeest.
  • Bijzondere grote aanschaffen zoals podium, geluid, stoelen voor voorstellingen, enz.

De oudercommissie is te bereiken via het volgende e-mailadres: oc.ooginal@spoutrecht.nl.